Git工具怎么正确使用

1. 安装Git:首先需要安装Git,可以从官网上下载安装包,然后根据提示安装即可。

2. 配置Git:在安装完成后,需要配置Git,可以使用以下命令:

git config --global user.name "Your Name"
git config --global user.email "your_email@example.com"

3. 创建仓库:使用Git需要先创建一个仓库,可以使用以下命令:

git init

4. 添加文件:在仓库中添加文件,可以使用以下命令:

git add filename

5. 提交文件:添加完文件后,需要提交文件,可以使用以下命令:

git commit -m "commit message"

6. 推送文件:提交完文件后,需要推送文件,可以使用以下命令:

git push origin master
© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞14 分享